ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္ပါတီ အႏိုင္ရမလဲ - လူထုအျမင္ - DVB