အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ သတ္မွတ္ခ်က္ ပယ္ဖ်က္ရန္ ကခ်င္လူထုေတာင္းဆို – ဦးတန္ဂြမ္းႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB