ႏြား႐ုိင္းသတ္သမားကို ႏြား႐ုိင္းႀကီးက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေလထဲ ထိုးေကာ္လႊင့္ေျမႇာက္ (႐ုပ္သံ) - DVB