၀ရမ္းေျပး ထုိင္းဆရာေတာ္ ေက်ာင္းတြင္ ႀကီးမားသည့္ လိုဏ္ေခါင္းေတြ႔ရွိ (႐ုပ္သံ) - DVB