မထသ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဝန္ခံ - DVB