တံတားကို မိုင္းခြဲမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ ရဲ၊ စစ္တပ္ေပါင္းၿပီး လံုၿခံဳေရးယူ - DVB