ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းစစ္ဆင္ေရးရပ္ဆုိင္း - DVB