ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေန ရြာသားမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္ခံေနရ - DVB