လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည့္ ဦးကုိနီႏွင့္ ကုိေနဝင္းတုိ႔ကုိ ရည္စူးၿပီး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား ေပးအပ္ (ဓာတ္ပုံ) - DVB