မူးယစ္တရားခံေျပးကို ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးစဥ္ ရဲကားကိုတုိက္ၿပီး ထြက္ေျပး - DVB