ဘူးသီးေတာင္တြင္ ရခိုင္တပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ - DVB