တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဘယ္အေျခအေန ေရာက္ေနၿပီလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) - DVB