အင္းေလးကန္အတြင္း ၀မ္းစာအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနသူမ်ား (ဓာတ္ပံု) - DVB