ရဲကို ကားႏွင့္ တမင္တိုက္သတ္သူကို လူသတ္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ - DVB