ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသိရွိမႈ နည္းပါးေန - DVB