ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း အရပ္သား ၃၈ ဦး ေသဆံုး - DVB