ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ - DVB