ေက်ာင္းသားမ်ားကို စိတ္ႂကြေဆးေရာင္းသည့္ ထိုင္းေက်ာင္းဆရာကို ဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ) - DVB