ဦးကိုနီအသတ္ခံရမႈ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္လား၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္လား - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB