မိေက်ာင္းႀကီးႏွင့္ ျခေသၤ့အုပ္စုၾကားမွ ေၾကက္မက္ဖြယ္တိုက္ပြဲ (႐ုပ္သံ) - DVB