ပုဒ္မ ၆၆ ဃကို ျပင္သင့္ မျပင္သင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေန (႐ုပ္သံ) | DVB