ေက်ာက္ေတာ္မဟာမုနိဘုရား ေရွးမူအတိုင္းထားရန္ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ စလြယ္ႏွင့္ မကိုဋ္ေတာ္ ျဖဳတ္ခ် | DVB