ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး အလားအလာ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB