ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား စတင္ေၾကညာ - DVB