ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ကပ္မည္ - DVB