အခိုးယူခံလုိက္ရတဲ့ အီဂ်စ္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ တခန္းမရပ္ အလြမ္းဇာတ္ | DVB