ပ်ဥ္းမနားတြင္ မီတာပုံးမ်ား တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ေန - DVB