မြန္ႏွင့္ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ားထပ္မျဖစ္ရန္သေဘာတူ - DVB