ဖားကန္႔ ေက်ာင္းဆရာအသတ္ခံရမႈ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ - DVB