ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရး ဒု၀န္ႀကီးေလ့လာ - DVB