မည္သည့္ေနရာမဆုိ ပ်ံသန္းႏုိင္မည့္ ေမာင္းသူမဲ့ ေရွ႕ေျပးေလယာဥ္ (႐ုပ္သံ) - DVB