ထား၀ယ္ႏွင့္ၿမိတ္ရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ - DVB