စာေရးဆရာမ  ဝင္ဒီေလာ႐ံုႏွင့္စာေပျဖတ္သန္းမႈခရီး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ - DVB