ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ယန္ဟီးလီ မနက္ျဖန္ ရခုိင္သြားမည္ - DVB