ကေလးၿမိဳ႕တြင္ လက္လုပ္ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သူကုိ ရဲက ဖမ္းဆီး - DVB