ေခါင္းတလံုးႏွင့္ ေျခ ၈ ေခ်ာင္းပါသည့္ ရင္ခ်င္းဆက္ အႁမႊာ၀က္ကေလး ေမြးဖြား (သတင္းဓာတ္ပုံ) - DVB