အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အလားအလာ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB