ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြအတြက္ ျပည္တြင္း အလႉရွင္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚ - DVB