ေတာင္ကုိရီးယား ေခြးေမြးျမဴေရးစခန္းတခုမွ ေခြး ၁၀ ေကာင္ကုိ ကယ္တင္ (႐ုပ္သံ) - DVB