အမ္ပီတီမွတဆင့္ ပရဟိတအဖဲြ႔အစည္း ၁၀ ခုကို တိုက္႐ိုက္လႉဒါန္းႏုုိင္မည္ - DVB