မိုင္း႐ႉးတြင္ တိုက္ပြဲ ၁ ႏွစ္ခန္႔ၾကာ မျဖစ္လို႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ႏိုင္ - DVB