ဂ်ပန္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမည္ | DVB