အျမင္က်ဥ္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္တို႔ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနဟု ကာခ်ဳပ္ေျပာ - DVB