ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ရာတြင္ ပဋိပကၡမျဖစ္ေရး ထိန္းသိမ္းရန္ ေကာ္မရွင္သတိေပး - DVB