ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း က်ည္ဆန္ရထားစီမံကိန္းမ်ား ၂၀၁၇ တြင္ စတင္မည္ - DVB