ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ တရားစီရင္ႏုိင္သည့္ အသက္အပုိင္းအျခားေလွ်ာ့ခ်မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳရန္ ျပင္ဆင္ | DVB