ဖားကန္႔တြင္ ေျမစာပံုထပ္မံၿပိဳက် လူ ၅၀ ခန္႔ ေျမႀကီးေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေန | DVB