ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြကိစၥ ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး (သတင္းဓာတ္ပံု)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြ႔ဲ အစည္းအေ၀းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရိွ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခ့ဲပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ၿပီး ဒီအဖြဲ႔မွာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦး၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အပစ္ရပ္နဲ႔ အပစ္မရပ္အဖြဲ႔ေတြက ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ သေဘာတူထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေပးတဲ့ျပည္ပအကူအညီေတြကို ခြဲေဝသံုးရာမွာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး၊ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (အန္အာပီစီ) ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတဲ့ က႑ ၄ခုမွာ ဦးစားေပးသံုးစြဲဖို႔လည္းသေဘာတူဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။

More News
Up