ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြကိစၥ ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး (သတင္းဓာတ္ပံု) - DVB