ျပည္သူေတြအတြက္ အစိုးရသစ္ ဘယ္ေလာက္ထိလုပ္ႏိုင္ခဲ့သလဲ၊ အစိုးရသစ္ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြက ဘာေတြလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB