အၾကမ္းဖက္သမား တမီးလ္က်ားနဲ႔ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရး သင္ခန္းစာ | DVB